Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Publicering

När resultaten av studien är klara är det dags att börja författa din rapport eller artikel för publicering i en vetenskaplig tidskrift eller annat forum.

 • Hälso- och sjukvård eller klinisk forskning?

  Jämför din idé med tidigare forskning

  Sök kunskap bland systematiska ut­värderingar

  Leta bland vetenskapliga kunskaps­luckor

  Använd data som finns i register

  Formulera problemet

  Bra att tänka på

  Särskilda regler för läkemedel och medicinteknik

  Länkar och relaterad information

 • Studiens upplägg och metod har betydelse

  Forskningsplan behövs vid etik­prövnings­ansökan och fungerar som en handbok

  Statistisk analysplan

  Information till studiedeltagarna innan samtycke

  Ta reda på vilket försäkringsskydd som finns för studiedeltagarna

  Studiebudget över samtliga kostnader i projektet

  Behövs en hälsoekonomisk utvärdering av studien?

  Mallar och stöddokument som stöd i studiearbetet

  Tänk på

  Särskilda regler för läkemedel och medicinteknik

  Länkar och relaterad information

 • Ansök om etikprövning

  Forskningsprojekt i vilka studiedeltagare bestrålas

  Ansökan om tillgång till biobanksprov

  Ta reda på vad som gäller vid hantering av personuppgifter

  Registrera din studie innan studiestart

  Överenskommelse om genomförande av kliniska studier

  Tänk på

  Särskilda regler för läkemedel och medicinteknik

  Länkar och relaterad information

 • Studiedeltagarna behöver ge skriftligt samtycke

  Samla in och hantera studiedata

  Vad gäller vid förändringar i studieprotokollet efter godkännande?

  Tänk på

  Särskilda regler för läkemedel och medicinteknik

  Länkar och relaterad information

 • Planering före studiestart avgör hur data hanteras och analyseras

  Studier med konfirmerande syfte

  Studier med explorativt syfte

  Datahantering när studien är genomförd

  Analys av studiedata

  Särskilda regler för medicinteknik

  Länkar och relaterad information

 • Allmänna handlingar ska arkiveras

  Gallring av personuppgifter

  Tänk på

  Särskilda regler för läkemedel och medicinteknik

  Länkar och relaterad information

Huvudsyftet med medicinsk forskning är att förbättra människors hälsa. För att det syftet ska uppnås behöver resultaten från forskningen kommuniceras begripligt och nå rätt mottagare.

Att skriva en vetenskaplig artikel

Med hjälp av vetenskapliga artiklar kan forskningsresultat spridas till såväl forskningskollegor som vårdpersonal och allmänhet och på sikt generera fortsatt utveckling och fungera som underlag till förändring i vården. Innan vetenskapliga artiklar publiceras sker en granskning, så kallad peer-review. De som granskar artikeln är experter inom ämnesområdet och granskningen görs för att säkerställa att forskningen håller en god vetenskaplig nivå.

Det är en fördel om artikeln är skriven på ett enkelt språk och ger ett tydligt svar på den vetenskapliga frågeställningen. Att vara tydlig med sitt budskap och vad man vill förmedla underlättar för både läsare och författare.

På tidskrifternas webbplatser finns detaljerade instruktioner till författarna, inklusive vilken typ av publikationer tidskriften tar emot, vilka rubriker som ska finnas med, information om hur publikationen ska formateras samt vilka regler som gäller för eventuella figurer och tabeller. En typisk medicinsk vetenskaplig artikel är uppdelad i introduktion, metod, resultat och diskussion och besvarar frågorna:

 • Varför utfördes studien?
 • Vad gjordes?
 • Vilket blev resultatet?
 • Vad har det för betydelse?

Att välja tidskrift

Att välja tidskrift är en viktig del i publiceringsprocessen. Det är viktigt att tänka på:

 • Vilka tidskrifter som finns inom ämnesområdet
 • Hur man bäst når sin målgrupp
 • Vilken impact factor tidskriften har

Valet av tidskrift styrs av styrkan i budskapet, det vill säga både den vetenskapliga styrkan och nyhetsvärdet. Det är bra om valet av tidskrift görs så tidigt som möjligt så att utformningen blir rätt från början.

Tidskrifter rankas efter hur ofta deras artiklar citeras, det vill säga efter sin impact factor. International Scientific Institute Länk till annan webbplats. har sökbara listor över indexerade tidskrifters impact factors. Dessutom finns det ofta information om impact factor på tidskrifternas egna webbplatser. Ta gärna hjälp av en bibliotekarie inom din organisation eller lärosäte för att få råd och hjälp med att välja tidskrift.

Publicera med öppen tillgång

Öppen tillgång är det svenska begreppet för Open access. Att publicera med öppen tillgång innebär att vetenskapliga publikationer, finansierade med offentliga medel, ska vara digitalt och kostnadsfritt tillgängliga för alla.

Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information, Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Open access, Kungliga bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats.

Publicera resultaten i offentlig databas

Många vetenskapliga tidskrifter kräver att studier ska vara registrerade för att resultaten ska kunna godkännas för publicering. I praktiken finns alltså ofta ett registreringskrav även för studier som inte är läkemedelsstudier (du hittar mer information om hur man kan registrera studier i avsnittet om ansökan). Många databaser kräver dessutom att studiens resultat rapporteras, bland annat för att undvika selektiv publicering.

Informera studiedeltagare om studiens avslut

Studiedeltagare bör informeras om studiens avslut och resultat i enlighet med vad som angivits i den skriftliga informationen till studiedeltagarna. På Etikprövningsmyndighetens webbplats finns en vägledning till information till studiedeltagare.

Information till studiedeltagare innan samtycke

Vägledning till information till studiedeltagare, Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Mall för försökspersonsinformation

Tänk på

 • Vilken tidskrift är lämplig att publicera studieresultaten i?
 • Uppfyller publikationen eventuella krav på öppen tillgång?
 • Följer publikationen den valda tidskriftens instruktioner?

Särskilda regler för medicinteknik

Det finns särskilda regler att förhålla sig till när det gäller medicintekniska kliniska prövningar.

Medicintekniska produkter i EU delas regulatoriskt in i två kategorier som följer olika regelverk. För medicintekniska produkter gäller EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR). Nya regler gäller inom EU från 26 maj 2021, ytterligare regler gäller i Sverige från den 15 juli 2021.

Att skriva en slutrapport

För medicintekniska kliniska prövningar så ska en slutrapport skrivas enligt instruktion på Läkemdelverkets webbplats.

Slutrapport behöver inte skickas in til Läkemedelverket för prövningar som påbörjats före tillämpningen av EU-förordningen om medicintekniska produkter (26 maj 2021). Läkemedelsverket kan dock särskilt begära att få ta del av slutrapporten.

Slutrapport för prövningar som påbörjas efter tillämpning av EU-förordningen om medicintekniska produkter (26 maj 2021) ska alltid skickas in till Läkemedelverket. Vägledning till innehållet i rapporten finns i EU-förordningen om medicintekniska produkter, Bilaga XV och i ISO 14155:2020, Annex D.

Den skriftliga slutrapporten ska bland annat innehålla studiedata som analyserats enligt vad som fördefinierats i den kliniska prövningsplanen. Slutrapporten ska granskas av deltagande prövare och den finala rapporten signeras av sponsor och huvudprövare eller koordinerande prövare vid multicenterstudier. Rapporten och en lättförståelig sammanfattning skall skickas in till Läkemedelverket senast ett år efter det att den kliniska prövningen avslutats, eller senast efter tre månader om prövningen avslutats i förtid eller tillfälligt avbrutits.

Publicera resultaten i offentlig databas

Resultat från medicintekniska kliniska prövningar ska registreras i den offentliga databas, där studien tidigare registrerats, oberoende av resultaten. Se över om tidskriften du tänkt publicera i har specifika krav på registrering i en viss databas.

Medicintekniska produkter i EU delas regulatoriskt in i två kategorier som följer olika regelverk. För medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik gäller EU-förordningen 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR). Nya regler gäller inom EU från 26 maj 2022.

Att skriva en slutrapport

För kliniska prestandastudier på in vitro-diagnostiska produkter så ska en studierapport skrivas enligt EU-förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, bilaga XIII, del A avsnitt 2.3.3 samt Annex A i ISO 20916:2019.

En studierapport ska signeras av en läkare eller någon annan ansvarig behörig person och ska bland annat innehålla resultat och slutsatser av studien, inklusive negativa resultat. Rapporten ska innehålla så mycket information att en oberoende part ska kunna förstå den utan hänvisning till andra dokument.

Rapporten och en lättförståelig sammanfattning ska skickas till Läkemedelsverket inom ett år efter att en klinisk prestandastudie har avslutats eller senast tre månader efter det att den har avslutats i förtid eller tillfälligt avbrutits.

Publicera resultaten i offentlig databas

Resultat från kliniska prestandastudier ska registreras i den offentliga databas, där studien tidigare registrerats, oberoende av resultaten. Se över om tidskriften du tänkt publicera i har specifika krav på registrering i en viss databas.

EU-förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, EUR-Lex:s webbplats Länk till annan webbplats.

ISO 20916:2019, SIS webbplats Länk till annan webbplats.

Länkar och relaterad information

Senast publicerad: