Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regionala samarbeten

Forum Norr har samarbeten med ett antal infrastrukturer i norra sjukvårdsregionen som erbjuder stöd i klinisk forskning.

Kliniskt forskningscentrum (KFC)

Inom Forum Norr finns fyra kliniska forskningscentrum som erbjuder forskare stöd genom hela studieprocessen; från idé till avslutad studie.

Kliniska forskningscentrum

Biobanken norr

Biobanken norr är en del av Laboratoriemedicin inom Region Västerbotten. Biobanken norr består dels av en organisatorisk enhet som är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dels av en operativ verksamhet.

Verksamheten erbjuder service till forskare genom att bistå med rådgivning inför etikansökan och vid upprättande av avtal enligt biobankslagen. Biobanken norr tillhandahåller även operativ service under hela provinsamlingsprocessen, från studieintegrering via provhantering och förvaring, till uttag av prov.

Biobanken Norr Länk till annan webbplats.

Registercentrum Norr

Registercentrum Norr, RCN, tillhandahåller statistisk expertis med bred kompetens och lång erfarenhet av många typer av forskningsstudier, till exempel kliniska prövningar och epidemiologiska studier. RCN kan bidra med allt från kortare konsultationer till mer djupgående samarbeten genom hela den vetenskapliga processen från studieplanering till färdigt manuskript.

Registercentrum Norr Länk till annan webbplats.

AIM North

AI for Medicine in Northern Sweden, AIM North, är ett kompetenscentrum inom tillämpad AI för forskare i hela norra sjukvårdsregionen. AIM North erbjuder stöd med teknisk metodkompetens inom maskininlärning och AI i klinisk forskning.

AIM North är en brygga mellan kliniska forskare och befintlig teknik. Forskare kan via AIM North få stöttning i allt ifrån planering av datainsamling till val av analysmetoder på redan insamlade forskningsdata.

AIM North Länk till annan webbplats.

Medicinsk teknik, forskning och utveckling, MT-FoU

MT-FoU vid Norrlands universitetssjukhus är en infrastruktur som bedriver medicinteknisk forskning, utveckling och utbildning för att utveckla och digitalisera framtidens hälso- och sjukvård i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Med omfattande teknisk kunskap stöttar och samarbetar MT-FoU med forskare och vårdpersonal i teknisk utveckling som effektiviserar sjukvården, och i forskningsprojekt som leder till utveckling av nya medicinska metoder.

Projekten handlar ofta om att utveckla elektronik, mekanik och programvaror för att mäta och analysera fysiologiska signaler.

MT-FoU Länk till annan webbplats.

Regionalt cancercentrum norr

Sveriges sex regionala cancercentrum är regionernas kunskapsorganisation på cancerområdet. På uppdrag av de fyra nordligaste regionerna arbetar Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr) för att skapa en jämlik och patientfokuserad cancervård av hög kvalitet, med den nationella cancerstrategin som utgångspunkt. I uppdraget ingår att underlätta förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation.

Register

Nationella kvalitetsregister och Cancerregistret är centrala delar inom RCC Norrs verksamhet. Registren är viktiga för forskningen inom cancervården och RCC Norr erbjuder statistikerstöd kring registerforskning. RCC Norr bidrar även med statistisk kompetens vid kliniska studier i sjukvårdsregionen. Arbete för att öka deltagandet i kliniska cancerstudier pågår både nationellt och sjukvårdsregionalt. Nya studier registreras kontinuerligt i Cancerstudier i Sverige, en nationell databas som RCC Norr ansvarar för och leder den fortsatta utvecklingen av.

Cancerseminarier och evenemang

För att sprida kunskap och nya rön samt öka samverkan inom cancerforskningen i sjukvårdsregionen arrangerar RCC Norr fortlöpande cancerseminarier. Cancerforskningens dag anordnas årligen, i samarbete med Umeå universitet.

Inom ramen för den nationella strategin för life science, har RCC Norr tillsammans med Umeå universitet och Region Västerbotten tilldelats medel för utvecklingsprojektet PREDICT. Inom projektet undersöks biomarkörer i insamlade biobanksprover med syftet att upptäcka cancer i ett tidigt skede.

RCC Norr Länk till annan webbplats.

 

Senast publicerad: