Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

BIG3

Med forskningsprojektet BIG3 vill vi hitta bättre behandlingsmetoder och förbättra omhändertagandet av patienter med de tre stora folksjukdomarna: kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.

Bättre och mer individualiserad behandling

Det övergripande målet med BIG3 är att förstå sjukdomsmekanismerna bakom de tre folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.

Förhoppningen är att vi med hjälp av studien kan ta fram nya behandlingsprinciper och metoder som kan leda till tidigare, bättre och säkrare diagnostik för tidigare intervention och en mer individualiserad behandling.

En studie i tre steg

Studien bedrivs genom att samla in enkätsvar om skåningars livsstil och genom att genomföra undersökningar på Skånes universitetssjukhus, där viktig information samlas för att användas som forskningsunderlag.

Enkätundersökning

Över 60 000 slumpmässigt utvalda personer i Skåne i åldrarna 45-75 har fått en förfrågan om att delta i studien hemskickad.

Undersökningar

Drygt 5 500 personer, som svarat att de ville delta, har genomgått undersökningar med fokus på hjärt-, kärl- respektive lungfunktion.

Uppföljande undersökningar

Från och med november 2019 startade vi med uppföljande undersökningar. Har du varit på undersökning i BIG3 kommer du att bli tillfrågad om att komma tillbaka för en uppföljande undersökning. Du behöver inte kontakta oss utan vi kommer successivt att skicka ut brev till din folkbokföringsadress med förfrågan om du vill delta.

Samverkan med Lunds universitet och AstraZeneca

BIG3 är en öppen prospektiv longitudinell kohortstudie i Skåne. Det är ett kardiopulmonärt forskningsprojekt som drivs av Region Skåne i samverkan med forskare från Lunds Universitet och AstraZeneca. Projektet ägs av Region Skåne och är samfinansierat med AstraZeneca.

Information till dig som är deltagare i BIG3

För dig som är deltagare i BIG3 finns det samlad information om studien, undersökningar och förberedelser.

Information till dig som är deltagare i BIG3

Senast publicerad: