Ordförklaringar:

Datauttag

Inom Sydöstra Sjukvårdsregionen har vi som ambition att Sjukvårdsregionen ska upplevas som en sammanhållen forskningspartner.

Ansök om tillgång till hälsodata för forsknings­ändamål

Forum Sydost tar emot ansökningar om tillgång till hälsodata för forskningsändamål från regionerna Östergötland, Jönköpings län och Kalmar län och har en samordnande roll. Det innebär att alla ansökningar och bilagor som skickas in granskas av en mindre arbetsgrupp bestående av medarbetare från alla tre regioner inom Sydöstra sjukvårdsregionen, oavsett om ansökan berör en eller fler regioner.

Inför varje datautlämning utförs sedan en granskning och utlämnandebeslut tas av respektive region som förvaltar efterfrågade hälsodata.

Ansökan från en, två eller alla tre regioner

Om du vill ansöka om tillgång till hälsodata använder du blanketten: Ansökan om åtkomst till och utlämnande av känsliga personuppgifter för forskning Word, 51 kB.

Blanketten skickas till halsodatasydostra@regionostergotland.se. Har du önskemål om rådgivning eller har andra frågor om tillgång till hälsodata för forskningsändamål, kontakta oss gärna via samma e-postadress.

Önskar du komma i kontakt med en specifik region så hittar du mer information på respektive webbplats.

Målbilder för tillgängliggörande av hälsodata

I Mål och strategier för universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen definieras universitetssjukvårdsberedningens målbilden för 2025 för de tre sjukvårdshuvudmännen Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Östergötland och Linköpings universitet. Med fokus på tillgängliggörande av hälsodata för forskning har man tagit fram tre exempel på målbilder.

Målbilder för 2025

  • Hela SÖSR är en sammanhållen framgångsrik klinisk forsknings- och utbildningsmiljö. För att kunna nå detta mål har vi infört ett gemensamt system för vårddata och forskningsdata
  • SÖSR var först i landet med att införa ett gemensamt system för vård- och forskningsdata och kan därmed leda utvecklingen i analys och nyttjande av data för patienternas bästa
  • SÖSR var först i landet med att införa ett gemensamt system för vård- och forskningsdata och kan därmed leda utvecklingen i analys och nyttjande av data för patienternas bästa

Senast publicerad: