Ordförklaringar:

Mer jämlik vård och ökad attraktionskraft när forskningsinfrastrukturen i regionen stärks

Dennis Larsson, verksamhetschef vid Gothia Forum och ordförande för Kliniska Studier Sverige.

 

Under 2019 initierades ett riktat stöd till Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) för att förstärka den forskningsstödjande verksamheten, en verksamhet som nu har både sjukhusövergripande forskningssköterskor och fysiska mottagningslokaler. Nu arbetar Gothia Forum med en modell för att ytterligare stärka forskningsinfrastrukturen inom Västra Götalandsregionen för att alla patienter ska få tillgång till kliniska studier. I förlängningen hoppas man skapa en mer jämlik hälso- och sjukvård och en ökad attraktionskraft.

Modellen innebär att Gothia Forum, som central infrastruktur, ger ett nära stöd till forskningsstödjande verksamheter runtom i regionen. Genom Gothia Forums stöd för att genomföra kliniska studier, både akademiska och företagsinitierade, stärks genomförandekapaciteten i regionen och alla regionens invånare får tillgång till kliniska studier på sitt sjukhus.

Dennis Larsson, verksamhetschef vid Gothia Forum, menar att om man lyckas skapa ett jämlikt sätt att bedriva forskning och kliniska studier i regionen bidrar detta till en mer jämlik hälso- och sjukvård.

– Vi stärker kunskapen och förmågan för att genomföra kliniska studier i hela regionen. Det är viktigt för att forskningen ska nå ut i alla delar av hälso- och sjukvården. Det innebär också att vi kan erbjuda ett större patientunderlag när en studie ska genomföras i samverkan och gör VGR till en stark samverkanspart till näringslivet, säger Dennis och lägger till,

– På sikt gynnar det framförallt patienter då man erbjuds att ta del av det absolut senaste inom forskningen.

Stora fördelar med egen forskningsstödjande verksamhet

Andrea Sandberg är forskningsstrateg vid Södra Älvsborgs Sjukhus och var med när den forskningsstödjande satsningen initierades 2019. Hon instämmer i fördelarna med kliniska studier och menar att det gynnar sjukhuset, medarbetaren och patienten.

Min erfarenhet är att verksamheter som deltar i forskningsstudier, i synnerhet kliniska prövningar, ges ett försprång erfarenhetsmässigt då personalen hunnit bekanta sig med produkten eller läkemedlet redan innan dess godkännande. Det sparar både tid och pengar när produkten sedan införs. I och med att läkemedel eller produkter som används i studierna ersätts finansiellt innebär detta för verksamheten också en kostnadsmässig besparing. Patienter som väljer att delta i studier följs mer frekvent och med längre vårdbesök samtidigt som dom potentiellt får erhålla en ny och förhoppningsvis mer effektiv behandling.

Kliniska Studier Sverige möjliggör

Initiativet kom från forskningsenheten som fick ekonomiskt stöd från Gothia Forum, stiftelsen Borås forsknings- och utvecklingsfond mot cancer och Sparbanken Sjuhärads stiftelse. Satsningen startade som ett projekt och 2021 blev den en del av den ordinarie verksamheten inom forskningsenheten. Det ekonomiska bidraget från Gothia Forum möjliggjordes genom Kliniska Studier Sverige, ett nationellt samarbete mellan Sveriges sjukvårdsregioner som har uppdraget att utveckla och erbjuda stöd för genomförande av kliniska studier av hög kvalitet i hela Sverige. Gothia Forum är regional nod för Västra sjukvårdsregionen inom samarbetet.

– Gothia Forum är ett bra bollplank och stöttar oss i att knyta kontakter, förser oss med studieförfrågningar från den nationella portalen och förbinder oss med andra liknande initiativ i regionen. Vi använder ofta vår regionala nods stöd i allt från juridiska utmaningar till stöd i detaljfrågor kring planering och forskningskvalitet, säger Andrea Sandberg.

Forskningsstöd utifrån sjukhusets egna förutsättningar

Forskningsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus är ett gott exempel på hur andra förvaltningar inom hälso- och sjukvården skulle kunna använda sig av Gothia Forum och starta upp eller utveckla liknande strukturer utifrån sina förutsättningar. Ett annat gott exempel är även Skaraborgs sjukhus där man använt Gothia Forum som stöd för utvecklingen av sin forskningsstödjande verksamhet.

– På SÄS är vår just nu största utmaning att arbeta med de verksamheter inom sjukhuset som idag inte bedriver forskning och som i vissa fall helt saknar erfarenhet av att genomföra studier. Vi får många förfrågningar för indikationer där vi vet att det finns en patientgrupp som verkligen skulle kunna gynnas av att delta i kliniska studier säger Andrea.

Det initiala ekonomiska stödet från Gothia Forum gav forskningsenheten en möjlighet att utifrån sjukhusets förutsättningar bygga ut den centrala strukturen till att idag vara ett forskningsstöd som möjliggör både att bedriva egen forskning, att medverka i uppdragsforskning och konsumera forskning. Till verksamheten hör numera även en forskningsmottagning med resurser som verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus kan dra nytta av.

Jag ser det som mycket positivt om vi blir fler verksamheter som arbetar mot samma mål - att forskningen ska komma fler till gagn! Att få fler samarbetspartners innebär fler bollplank, på sikt fler enheter att hämta inspiration kring nya arbetssätt ifrån och en värdefull möjlighet när vi genomför multicenterstudier, säger Andrea.

Lätt att attrahera personal till ett sjukhus som satsar på forskning

Södra Älvsborgs sjukhus vill underlätta för medarbetare som vill kombinera sin kliniska tjänst med att arbeta med forskning vilket man menar i regel ökar den vetenskapliga medvetenheten i vården.

– Den återkoppling vi får är att sjukvårdspersonal som arbetar med kliniska studier värdesätter möjligheten som ger ytterligare en dimension till arbetet. Att ha ett heltäckande centralt forskningsstöd underlättar för chefer och medarbetare, det odlar förvaltningens forskningskultur och bidrar till en ökad patientsäkerhet. Detta är alla viktiga aspekter som kan skapa möjligheter till att fortsätta anställa kompetenta och forskningsintresserade medarbetare, avslutar Andrea Sandberg.

Senast publicerad: