Ordförklaringar:

Nationell vaccinations­studie vägledande i pandemihantering

Kliniska Studier Sverige har medverkat i den nationella SÄBO-studien som undersöker immunsvaret mot covid-19 hos vaccinerade personer som bor på äldreboenden. Data från studien har gett Folkhälsomyndigheten en vägledning kring hur vaccinrekommendationer ska utformas för att på bästa sätt skydda äldre personer.

Genererad kunskap används löpande

SÄBO-studien har sedan 2021 undersökt immunsvaret mot covid-19 hos vaccinerade personer som bor på äldreboenden. Under studiens gång har forskarna haft en löpande dialog med Folkhälsomyndigheten (FHM) och presenterat data från studien. Studien har visat att fler och tätare vaccindoser än vad som ges i andra länder minskar dödligheten i covid-19 på äldreboenden. Det har varit vägledande för FHM:s rekommendationer för påfyllnadsdoser av vaccin till personer på äldreboenden i Sverige.

Representativa studieresultat

Louise Bennet, överläkare kliniska prövningsenheten på Skånes universitetssjukhus, är en av de studieansvariga läkarna i studien. Hon ser många vinster med att studien har genomförts nationellt.

- Genom att studien har genomförts nationellt får man en bredare rekrytering från fler äldreboenden runtom i Sverige och även en större studiepopulation. Det medför att studieresultaten blir mer representativa än vad de annars varit om man bara studerat särskilt boende för äldre på en mindre ort med färre deltagare, säger Louise Bennet.

Inte bara studieresultaten har gynnats av att studien har genomförts nationellt. Även forskarna och forskningsmiljön nationellt och internationellt har gynnats.

- Samarbete ökar forskningsnätverken mellan forskare med olika kompetenser. Det bidrar till nationella men även internationella nätverk där fler och fördjupade frågeställningar kommer upp som bidrar till hög kvalitet på forskningen, säger Louise Bennet.

Kliniska Studier Sveriges bidrag

Studien genomförs av Umeå universitet och pågår i fem regioner – Västerbotten, Stockholm, Örebro, Jämtland-Härjedalen och Skåne. Från Kliniska Studier Sverige har Forum Norr och Forum Söder varit delaktiga genom att genomföra provtagning. Provtagningen har varit omfattande eftersom över 3000 deltagare på över 100 äldreboenden har deltagit i studien.

- I studien har Kliniska Studier Sverige bidragit med den logistik vi tillämpar för att bedriva kliniska studier, oavsett om det är på klinik eller som i detta fall ute på kommunens äldreboenden. Vi har visat att vi kan bidra med genomförandet av klinisk patientnära forskning av betydelse för den kliniska vardagen och framtida behandlingsriktlinjer i Sverige, säger Louise Bennet.

Louise Bennet, Forum Söder

Louise Bennet, överläkare kliniska prövningsenheten på Skånes universitetssjukhus.

Senast publicerad: