Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Om oss

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Vi utvecklar och erbjuder stöd till dig som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården.

Vårt erbjudande

Kliniska Studier Sverige erbjuder:

  • Stöd och tjänster för kliniska studier i hälso- och sjukvården
  • Stöd och tjänster till life science-företag som vill utveckla produkter i samverkan med hälso- och sjukvården
  • Utbildning inom klinisk forskningsmetodik och regelverk

Våra medarbetare har erfarenhet av klinisk forskning från akademi, hälso- och sjukvård samt life science-företag.

Vårt uppdrag

Kliniska Studier Sverige utvecklar och erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life science-företag för genomförande av kliniska studier av hög kvalitet i hela Sverige.

Kliniska studier en integrerad del av hälso- och sjukvården

Vår vision är att kliniska studier ska vara en integrerad del av hälso- och sjukvården. Det skapar förutsättningar för att generera mer kunskap, ge fler patienter möjlighet att delta i studier och på sikt ge en bättre sjukvård och hälsa.

Nationell ingång till stöd och kontakt

Kliniska Studier Sverige är en nationell ingång till stöd och kontakt för att genomföra kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Vi koordinerar studieförfrågningar, förmedlar kontakt till prövningsenheter och kliniker samt erbjuder forskningsstöd och rådgivning.

Utreder frågeställningar och utvecklar effektiva lösningar

Genom omvärldsbevakning och dialog med aktörer inom hälso- och sjukvården, akademin, myndigheter och life science-företag, identifierar vi gemensamma nationella utmaningar och behov. Via nationella arbetsgrupper och projekt samverkar vi för att utreda frågeställningar och utveckla effektiva lösningar inom våra olika fokusområden.

Förbättrar förutsättningarna för att genomföra kliniska studier

Vi verkar för att öka kunskapen om kliniska studier och dess betydelse för hälso- och sjukvården. Genom att förbättra förutsättningar för att genomföra kliniska studier bidrar vi till att stärka Sverige som ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att genomföra kliniska studier i.

Vår organisation

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Till Kliniska Studier Sverige har sjukvårdsregionerna utsett samordningsfunktioner, så kallade regionala noder. De regionala noderna utgör tillsammans en gemensam nationell forskningsinfrastruktur som stärker regionala förutsättningar att bedriva kliniska studier.

Nationell samverkan sker genom arbetsgrupper med olika specialistkompetens, där noderna delar erfarenheter, utmaningar och kompetens samt tillsammans utvecklar verktyg och stöd inom specifika områden. Vi driver även projekt, i syfte att utreda eller utveckla lösningar på gemensamma nationella utmaningar.

Pågående arbete och fokusområden

Vetenskapsrådet stödjer kliniska studier

Vetenskapsrådet främjar och faciliterar samarbetet Kliniska Studier Sverige. Man bidrar till att stödja och utveckla Sveriges förutsättningar för kliniska studier och att öka kunskapen om Kliniska Studier Sverige och det stöd som de regionala noderna erbjuder.

Man samarbetar också med olika aktörer för att identifiera och hitta lösningar på gemensamma behov och utmaningar inom life science-området. Samarbetet bidrar till ett informationsutbyte mellan olika aktörer och minskar risken för dubbelarbete. Genom samverkan med myndigheter och organisationer påvisar Vetenskapsrådet den kliniska forskningens behov genom analyser, rapporter och statistik på området.

Vetenskapsrådet verkar för långsiktiga och stabila förutsättningar för samverkan, bland annat genom fördelning och uppföljning av medel till forskningsstödjande verksamhet och projekt.

Regionala noder

Senast publicerad: