Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Nätverk

Forum Norr har ett antal nätverk som syftar till att ge olika yrkesgrupper forum att utbyta kunskap och erfarenheter.

Nätverk för forskningssjuksköterskor

Nätverket erbjuder fortbildning i aktuella frågor och ämnen. Vid de nätverksträffar som hålls varje år får deltagarna också möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap. Det är öppet för forskningssjuksköterskor och annan personal som arbetar med kliniska studier i regionerna.

Genom Forum Norr samverkar forskningssjuksköterskenätverken i respektive region.

Kontakta Kliniskt forskningscentrum i din region för att gå med.

Kliniska forskningscentrum inom Forum Norr

Kommande nätverksträff:

Regional nätverksträff för forskningssjuksköterskor 11 april

Statistikernätverk

I nätverket för statistiker finns representanter från alla fyra regioner i norra sjukvårdsregionen. Genom nätverket erbjuds stöd och statistisk rådgivning för forskare och andra aktörer i hela regionen, likväl som ett löpande utbyte mellan regionerna.

Statistikernätverket ger återkommande seminarieserier i statistisk metod:

Seminarier i statistisk metod

Juristnätverk

Syftet med nätverket är att erbjuda en regional arena för erfarenhetsutbyte och samverkan kring aktuella och gemensamma juridiska frågor rörande kliniska studier och klinisk forskning, samt med relevans för den regionala och de lokala nodernas gemensamma uppdrag och arbeten. För att skapa samsyn och transparens kring juridiska bedömningar när det gäller klinisk forskning arbetar nätverket med att skriva fram regiongemensamma rutiner och styrdokument. Representanter från nätverket deltar regelbundet i nationella nätverksmöten för jurister med koppling till regionala noder och Kliniska Studier Sverige.

Senast publicerad: