Ordförklaringar:

Nätverk inom Forum Sydost

Inom nätverken ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbete kring aktuella frågor. Nätverk erbjuds både på lokal nivå inom den egna regionen men även på regional nivå med deltagare från alla tre regioner.