Ordförklaringar:

Högre förekomst av antikroppar mot covid-19 hos vårdpersonal jämfört med befolkningen

Ingvar Rydén, universitetslektor, docent och överläkare vid Linköpings universitet respektive Region Kalmar fick indikationer om att spridningen av covid-19 varierade mellan vårdpersonal i olika verksamheter och ville därför undersöka saken närmare.

Vad är bakgrunden till din forskning?

- Vi hade tidigt under pandemin fått indikationer på att spridningen av covid-19 varierade mellan vårdpersonal i olika verksamheter, både på sjukhuset och inom äldrevården. Detta tyckte vi var intressant och angeläget att undersöka närmare och bestämde oss för försöka mäta i vilken omfattning vårdpersonal blev exponerade för smitta, både i verksamheter som vårdade patienter med känd covid-19 och i verksamheter som hade en tydlig målsättning att vara ”covid-fria”.

Vad var syftet med din forskning?

- Syftet med studien var att undersöka förekomsten av antikroppar mot covid-19 (seroprevalensen) hos vårdpersonal i olika verksamheter och dels jämföra med bakgrundsbefolkningen, dels mellan de olika vårdenheterna, samt även följa upp seroprevalensen hos studiepersonerna över tid.

Ingvar Rydén, universitetslektor, docent och överläkare

Ingvar Rydén, universitetslektor, docent och överläkare (Foto: Jenny Herlin)

Frågeställning kopplad till aktuell forskning

- Eftersom de flesta provtagningstillfällen gjordes innan vacciner mot covid-19 blev tillgängliga kunde vi använda antikroppsresultaten som markör för exponering för covid-19, oavsett om man hade haft en känd infektion eller ej. Alla studiepersonerna fick också fylla i enkäter med frågor om olika eventuella symptom på luftvägsinfektion i närtid som vi jämförde med resultaten från antikroppsundersökningarna.

Vad är resultatet av forskningen?

- Vi såg en högre förekomst av antikroppar mot covid-19 hos vårdpersonal jämfört med bakgrundsbefolkningen och även stora skillnader mellan olika vårdinrättningar. Dessa resultat talade för ett samband mellan yrkesmässig exposition och smitta. En möjlig förklaring till vissa skillnader kan ha varit otillräcklig användning av skyddsutrustning och/eller bristande rutiner för att skydda personalen mot smitta.

På vilket sätt har Forum Sydost kunnat stödja genomförandet av studien?

- Stödet från vår koordinator för kliniska studier var helt avgörande för att denna studie kunde genomföras. Hela logistiken kring rekrytering av cirka 400 studiepersoner vid sju olika vårdinrättningar på sjukhuset och två äldreboenden; insamling av enkäter, schemaläggning och utförande av upprepade provtagningar med mera, var komplicerad och försvårades av pandemin och den resulterande resursbristen. Vi fick föredömlig support både i planeringsfasen och själva genomförandet med enkäter och provtagning för antikroppsanalyserna. Studien hade inte kunnat fullföljas i den omfattningen utan det nära samarbetet i det etablerade nätverket för forskningssjuksköterskor i regionen.

På vilket vis skapar din forskning nytta?

- Förutom att vi själva tyckte det var angeläget att kartlägga sambandet mellan smitta och yrkesmässig exponering i vår egen region, fick vi positiva omdömen av reviewers vid publicering av studien. De påpekade vikten av att samla in denna typ av uppgifter i anslutning till pandemin. Detta för att kunna dra nyttiga lärdomar om hur man ska hantera liknande situationer i framtiden.

Senast publicerad: